V rozhovoru s LN Jan Žaloudík mimo jiné podotýká: „Zdravotnictví je druh armády. Musíte včas nastoupit, někdo musí zavelet a řídit, všechno musí na sebe navazovat a nelze se v něm chovat úplně voluntaristicky. Je s podivem, naštěstí, že se při poměrně chaotickém režimu samoreguluje stejně jako džungle.“

Výbory pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a Senátu v minulosti společně nejednaly, ačkoli jde o jeden parlament, jednu republiku a jedno zdravotnictví. Asi by měly.

Podle informací MT má ministerstvo v plánu přesunout správu seznamu výkonů a agendu kultivace DRG na ÚZIS. Je podle Vás tento krok systémově správný? Disponuje ÚZIS dostatkem odborníků pro tuto práci? Jakým způsobem by v takovém případě mělo být ošetřeno stanovování hodnoty bodu, aby tento proces byl co nejvíce transparentní a zohledňoval finanční možnosti ZP a celého systému?

Profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc., je významným českým chirurgem a onkologem a od roku 2010 také senátorem Parlamentu České republiky za obvod Brno venkov. Narodil se v Ježkovicích u Vyškova, ale dětství a mládí prožil ve Frýdku Místku, kde také maturoval na gymnáziu.

Nepochybně je u nás v metodách financování zdravotní péče a nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění mnoho nezdravého a zasluhujícího nápravu. Nepochybně k chaotizaci významně  přispěla nedávná léta, počínaje Julínkovou reformaturou a Hegerovou plevelnou zákonotvorbou konče.

Reparát čili opravná zkouška není jen komplikací v životě studentů. Letos čeká reparát i jejich učitele, examinátory, zvolené i jinak etablované instalátory a správce pravidel medicíny respektive veřejného zájmu mít zdravotnictví kvalifikované a stabilní. A to nejde bez lékařů s patřičným vzděláním umožněným a uznaným také podle patřičných pravidel našich i zahraničních.

k adresnému zvaní občanů do onkopreventivních screeningových programů v roce 2014.

Projekt adresného zvaní do screeningových programů běží již tři měsíce. Jak jeho průběh hodnotíte? Dá se považovat za úspěch?

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. obdržel  dne 18.11.2014 Cenu  prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů.

1) Jste poradcem premiéra pro oblast zdravotnictví. Co mu radíte?

Leccos. Snažím se především dostát lékařské zásadě „primum non nocere“, tedy hlavně neškodit. Lidem, premiérovi, systému. Ve věci otázek zdravotního stavu jednotlivců i společnosti jsem však zvyklý dodržovat lékařské tajemství. Také pro vrozenou plachost vám více nepovím, neboť nakonec platí to  jak rozhodne pan premiér a vláda.

Pan prezident a pan ministr financí shodně soudí, že zdravotnictví je černá díra, a mnozí soudí podobně. Upracovaní zdravotníci z provozů se cítí dotčeni a právem se zlobí. Manažeři působící ve zdravotnictví jsou potichu, aby si nezadali, nedotkli se či nevystavili se, neboť soudí, že řeč se vede, voda teče a je třeba ve funkci přežít.